Vrij Technisch Instituut

 

VTI 1 - De Puytenput

Sinte Annalaan 198

9300 Aalst

Tel.: 053 73 92 51

 

directeur De Puytenput (VTI-1): directeur Johan Haezaert

 

VTI 2 - Dé Vakschool

Sinte Annalaan 99b

9300 Aalst

Tel.: 053 73 92 11

 

directeur Dé Vakschool (VTI-2): Tanja Biebaut

 

VTI 3 - Dé Vakschool

Vakschoolstraat 41

9300 Aalst

Tel.: 053 73 92 11

 

directeur Dé Vakschool (VTI-3): Hilde Hutsebaut

 

VTI - De Kering - Centrum Leren en Werken

Ledebaan 234

9300 Aalst

Tel.: 053 60 71 67

 

coördinator VTI - De Kering - Centrum Leren en Werken: Ann Heymans

 

website: http://www.vti-aalst.be/