Overlegcomité

 

Volgens het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair  onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs dient elke scholengemeenschap vanaf 15 mei 1999 over een OCSG (overlegcomité van de  scholengemeenschap) te beschikken. 


Dit comité wordt gedefinieerd als 'het inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden bevoegde lokaal overlegorgaan of onderhandelingsorgaan'.
De onderhandelingsbevoegdheid van het OCSG heeft betrekking op artikel 71 van hierboven vermeld decreet. De invalshoek is de weerslag op de  arbeidsvoorwaarden van het personeel. Naast de decretaal bepaalde bevoegdheden heeft het OCSG ook bevoegdheid voor andere onderwerpen die de scholengemeenschap toegewezen krijgt. 


Het comité is paritair samengesteld uit leden van de schoolbesturen en vertegenwoordigers van het personeel. De directies van de scholen kunnen als plaatsvervanger aangeduid zijn voor de respectievelijke leden van de schoolbesturen.


De samenstelling van het OCSG is dezelfde als voor de reaffectatiecommissie van descholengemeenschap.